Jeszcze tylko jeden krok, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji. Musisz zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania aplikacji mobilnej pod nazwą Nobody’s Inn, prowadzonej przez spółkę pod firmą NOINN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, p.7 (00-844 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000766077 (dalej „Spółka”);

Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Aplikacji Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Aplikacji do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

Przed założeniem Konta Użytkownika należy uważnie przeczytać i zaakceptować poniższy Regulamin.

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Aplikację, którym jest Spółka;

Aplikacja – oprogramowanie, do którego prawa przysługują Spółce, z wykorzystaniem którego możliwy jest dostęp do usług świadczonych za pomocą Aplikacji, funkcjonujące na określonym rodzaju Sprzętu. Zainstalowanie Aplikacji na Sprzęcie Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków korzystania z Aplikacji wskazanych przy dokonywaniu instalacji;

Sprzęt – urządzenia spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usługi w Aplikacji, w tym urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Dostęp do Usługi w Aplikacji wymaga posiadania Sprzętu, spełniającego wymogi określone w Regulaminie;

Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji;

Dostęp do Usługi – dostęp do funkcjonalności Aplikacji znajdujących się w aplikacji, uzyskiwany przez Użytkownika poprzez uruchomienie Aplikacji i zalogowanie się, w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. Dostęp do Usługi uzyskiwany jest przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej tylko na określonym Sprzęcie.

Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe, dostarczane do Administratora przez Użytkowników w trakcie korzystania z Aplikacji, w szczególności adres e-mail i inne dane przesłane do Administratora w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych danych i zapewniają, że przekazane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.Postanowienia ogólne

Właścicielem Aplikacji jest – NOINN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, p. 7 (00-844 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000766077;

Aplikacja została utworzona łączenia ze sobą osób w celu typowania wyników sportowych;

Za pośrednictwem Aplikacji świadczone są lub mogę być świadczone w przyszłości, odpłatnie i nieodpłatnie Usługi na rzecz Użytkowników;

Rejestracja Użytkownika w Aplikacji jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja stanowi o zawarciu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Aplikacji jest Spółka Zasady i warunki przetwarzania tych danych opisane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://noinn.pl/polityka-prywatnosci;

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia i usunięcia danych oraz do cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o tym prawach można znaleźć w Polityce Prywatności.

Korzystanie z aplikacji

Aplikacja jest aplikacją przeznaczoną dla dorosłych użytkowników. Jednie osoby pełnoletnie (18 lat) mogą uzyskać dostęp do funkcji Aplikacji;

Dostęp i korzystanie z Aplikacji możliwe jest dla Użytkowników Sprzętu z systemem operacyjnym Android, wersja 4.4.x i wyższe, dla Użytkowników Sprzętu z systemem operacyjnym iOS, wersja 10.0 i wyższe;

Użytkownik Aplikacji mobilnej odpowiada za jakość Sprzętu technicznego, z którego korzysta w celu dostępu do Aplikacji, w tym za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na tym Sprzęcie (fire- walle – blokady, programy antywirusowe i inne), a które mogą utrudniać lub uniemożliwiać Użytkownikowi dostęp do Aplikacji lub świadczonych za jej pomocą Usług;

Aby założyć Konto i być Użytkownikiem Aplikacji oraz korzystać z jej zasobów niezbędne jest zainstalowanie Aplikacji za pośrednictwem „App Store” lub „Google Play” oraz posiadanie konta na platformie społecznościowej Facebook lub Google+;

Do Aplikacji Użytkownik loguje się używając do tego swojego konta na Facebook lub Google+;

Po zalogowaniu do Aplikacji, za pośrednictwem Facebook lub Google+, Użytkownik dzieli się z Administratorem wszystkimi informacjami o Użytkowniku zamieszczonymi na profilu Facebook oraz Google+;

Więcej na temat udostępnienia danych z Facebook oraz Google+ znajduje się w Polityce Prywatności;

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w poufności danych służących do logowania do Aplikacji;

Użytkownik jest odpowiedzialny za swoją aktywność w Aplikacji;

W przypadku utraty dostępu do konta Użytkownika w Aplikacji, należy niezwłocznie zgłosić taką okoliczność pod adresem pomoc@noinn.pl.

Korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia z siecią Internet. Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z uruchomieniem płatnej komórkowej transmisji danych, zgodnie z regulaminem właściwego operatora telefonii komórkowej;

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowy- Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika Aplikacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe;Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik Aplikacji jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności danych służących do logowania do Aplikacji;

Pomoc związaną z logowaniem do Aplikacji można uzyskać od pomoc@noinn.pl.

Użytkownik Aplikacji może publikować : zdjęcia, wiadomości, e-maile i inne pozycje, pod warunkiem posiadania do nich odpowiednich praw;

Nie wolno publikować treści: Zawierających wulgaryzmy albo używać języka obraźliwego; Pornograficznych; obscenicznych i innych uwłaczających godności ludzkiej; Obraźliwych w tym gróźb oraz treści promujących rasizm, seksizm, nienawiść; Zachęcających do nielegalnej działalności, w tym do terroryzmu, do podżegania do popełnienia przestępstwa; Zniesławiających, Odnoszących się do działalności handlowej (w tym między innymi sprzedaży, konkursów i reklamy, linków do innych stron internetowych lub numerów telefonów; Stanowiących spam; Zawierające jakiekolwiek oprogramowanie szpiegujące, programy typu adware, wirusy, uszkodzone pliki, programy typu robaki lub inne złośliwe oprogramowanie mające zakłócić, uszkadzać lub ograniczać funkcjonalność lub zakłócać wszelkie oprogramowanie, sprzęt, telekomunikację, sieci, serwery lub inne urządzenia, konie trojańskie lub inne materiały zaprojektowane do uszkodzenia, ingerencji w, niewłaściwego przechwycenia lub wykradania danych lub danych osobowych zarówno od Administratora, jak i innych; naruszające prawa osób trzecich (w tym, między innymi, prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności); zawierających obrazy dzieci, nawet jeśli jest się na zdjęciu

Użytkownik Aplikacji ponosi odpowiedzialność za publikowane treści;

Użytkownikowi nie wolno: korzystać z Aplikacji lub jakiejkolwiek zawartości zawartej w Aplikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora; kopiować, modyfikować, przekazywać, tworzyć dzieł pochodnych; wykorzystywać lub reprodukować w jakikolwiek sposób materiały chronione prawem autorskim, obrazy, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usług lub inne własności intelektualne, dostępne za pośrednictwem Aplikacji bez pisemnej zgody Administratora; korzystać z Aplikacji w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócić, zakłócać lub negatywnie wpływać na działanie Aplikacji; używać znaków handlowych Aplikacji, Spółki lub jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, znaku usługi, logo lub sloganu zawierającego oznaczenie celem przekierowywania osób na inne strony internetowe; modyfikować, adaptować, sublicencjonować, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać, dekodować, dekompilować lub w inny sposób demontować treści Aplikacji; używać, uzyskiwać dostępu lub publikować interfejs programowania Aplikacji bez pisemnej zgody Administratora; zachęcać lub promować każdą działalność naruszającą postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenia stron lub osób naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: pomoc@noinn.pl.

Okres świadczenia Usługi z wykorzystaniem Aplikacji

Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z korzystania z Usług i Aplikacji, składając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Oświadczenie to można złożyć pisemnie (na adres Administratora) lub w formie elektronicznej poprzez usunięcie Konta;

Użytkownik Aplikacji może zaprzestać korzystania z Aplikacji natychmiast bez podawania przyczyny poprzez jej odinstalowanie ze Sprzętu;

Odinstalowanie Aplikacji ze Sprzętu nie jest równoznaczne z usunięciem Jeżeli Użytkownik nie usunie Konta przez odinstalowaniem Aplikacji, Spółka będzie prowadziła Konto nadal zakładając, że Użytkownik odinstalował Aplikację jedynie tymczasowo.

Szczegółowa instrukcja usunięcia Konta znajduje się w tematach

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub wyłączone przez Spółkę w sytuacji wielokrotnego naruszenia warunków niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa; przed usunięciem Konta skutkującym rozwiązaniem umowy Administrator wzywa Użytkownika do zaprzestania tych naruszeń, a w przypadku nie wykonania tego wezwania może usunąć Konto,Zgody Użytkownika

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na opis Użytkownika przekazuje w sposób dobrowolny oraz potwierdza, że zapoznał się z zasadami i warunkami przetwarzania jego danych osobowych opisanymi w Polityce Prywatności, a w szczególności z tym, że jego dane osobowe będą przetwarzane jako dane niezbędne do wykonywana Usług w Aplikacji świadczonych na podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartej poprzez rejestrację.;

Użytkownik tworząc Konto w Aplikacji nadaje Spółce prawo do przechowywania, używania, kopiowania, wyświetlania, odtwarzania, edytowania, publikowania i rozpowszechniania publikowanych treści tworzonych przez Użytkownika w Aplikacji, za wyjątkiem treści które stanowią dane osobowe, a które przetwarzane są przez Administratora na warunkach opisanych w Polityce Prywatności;

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych treści (tj. za wyjątkiem danych osobowych) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z danym Użytkownikiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem;

Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych;

Spółka stara się usprawniać działania Aplikacji i zapewnić Użytkownikom właściwą funkcjonalność;

Spółka może dodawać nowe funkcje lub ulepszenia produktów, a także usunąć pewne funkcje Aplikacji, a jeśli te działania nie mają istotnego wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników, może nie informować Użytkowników o tych działaniach;

Spółka może zawiesić lub całkowicie wyłączyć działanie Aplikacji w całości.Zasady Bezpieczeństwa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników w Aplikacji i poza nią. Użytkownik Aplikacji zgadza się zachować ostrożność we wszystkich interakcjach z innymi Użytkownikami, szczególnie jeśli chodzi o kontakt za pośrednictwem Aplikacji lub osobiście. Użytkownik zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie należy podawać informacji finansowych a także przesyłać pieniędzy innym Użytkownikom;

Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie interakcje z innymi Użytkownikami;

Spółka nie jest odpowiedzialna za treści umieszczane przez Użytkowników lub podmiot trzeci działający w Aplikacji. Wszystkie materiały pobrane albo uzyskane za pośrednictwem Aplikacji od innych Użytkowników lub osób trzecich działających w Aplikacji są otwierane przez Użytkownika Aplikacji na jego wyłączną odpowiedzialność.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

Spółka nie odpowiada za treści materiałów przekazywanych i publikowanych w Aplikacji SEEP przez Użytkowników. Administrator nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność;

Spółka nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia w działalności Aplikacji spowodowane in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych w Aplikacji, zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich;

Spółka zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Aplikacji, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia;

Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Aplikacji do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Spółkę jak i podmioty trzecie. Warunki i podstawy przetwarzana danych osobowych w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności.Pobierając Aplikacje akceptujesz regulamin i politykę prywatności