POLITYKA PRYWATNOŚCI

NOINN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, p.7 (00-844 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000766077 (dalej: Spółka) jako administrator danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej „Nobody’s Inn” (dalej: Aplikacja), przestrzega zasad Polityki Prywatności wobec wszystkich Użytkowników Aplikacji. Polityka Prywatności jest rozwijana celem zapewnienia ochrony prywatności Użytkowników.


Polityka Prywatności odnosi się w szczególności do następujących kwestii:

 1. Przetwarzania danych osobowych oraz celów, podstaw, okresów i sposobu ich przetwarzania,

 2. Kategorii danych osobowych, które są przetwarzane i kto może być ich odbiorcą, a także tego od kogo mogą być pozyskiwane,

 3. Możliwości uzyskania przez Użytkownika dostępu do danych oraz innych praw Użytkownika jako osoby której dane osobowe są przetwarzane;

 4. Realizacji Polityki Prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa.Polityka Prywatności pełni rolę informacji wymaganej przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej: RODO), a także – w zakresie danych osobowych Użytkownika pozyskanych od Facebook lub Google+ pełni rolę informacji wymaganej przepisami art. 14 RODO.

Spółka zachęca każdego potencjalnego Użytkownika do zapoznania się z Polityką Prywatności. Natomiast warunkiem instalacji Aplikacji i założenia konta jest zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności oraz jej akceptacja.

Spółka przykłada uwagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających Aplikację Użytkowników. Polityka Prywatności jest udostępniana wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem Aplikacji, a także na stronie internetowej prowadzonej dla Aplikacji, pod adresem http://noinn.pl/polityka-prywatnosci/.

Spółka, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnianych jej danych. Wszystkie dane są chronione i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO i ustawy o danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z przepisami RODO oraz polskich przepisów uzupełniających regulację RODO, a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 15-22 RODO, to jest prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia i usunięcia danych oraz do cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Przetwarzanie danych

Przetwarzanie odnosi się do danych osobowych tj. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, która jest lub była Użytkownikiem Aplikacji; przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Spółka przetwarza przede wszystkim następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, wizerunek, wiek (data urodzeń), płeć, login używany w serwisie Facebook lub Google+, numer telefonu, adres email, dane o lokalizacji, numer IP, numer ID Sprzętu, na którym zainstalowana jest Aplikacja, dane o WiFi, informacji o systemie operacyjnym Sprzętu, położenie geograficzne Sprzętu.

Ponadto Spółka przetwarza również inne dane osobowe Użytkowników, które zostaną Spółce ujawnione (dostarczone) przez Użytkowników, a w szczególności: preferencje Użytkownika zapisane w Aplikacji, informacje o rodzinie, informacje o miejscu zamieszkania, informacje o aktywności zawodowej lub naukowej, w tym także wtedy gdy treść tych informacji wynika z zawartości zdjęć publikowanych przez Użytkowników za pomocą Aplikacji, informacje udostępniane publiczne w serwisie Facebook lub Google+, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej.

Wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach należących do Spółki. Spółka nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej. Spółka choć uzyskuje Twoje dane z Twojego profilu w serwisie Facebook lub Google+, to nie przekazuje zebranych przez siebie Twoich danych do serwisu Facebook lub Google+.

Informacje dostarczone przez Użytkownika

Rejestrując się do Aplikacji Użytkownik udostępnia dobrowolnie do przetwarzania wszystkie danych umieszczanych w Aplikacji. Dane w Aplikacji stanowią w szczególności dane zamieszczone jako opis Użytkownika i wszystkie inne zamieszczane w ramach Aplikacji, w tym w ramach prowadzonych rozmów, umieszczanych zdjęć, filmów, informacji kontaktowych etc.

Spółka uzyskuje dostęp do takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, płeć, wiek, położenie lokalizacyjne na bazie nawigacji GPS. Ponadto Użytkownik udziela dostępu do jego preferencji osobowych, wszelkich ustawień i dostosowań własnego profilu. Spółka ma także dostęp do wszystkich połączeń użytkownika tj. rozmów, wiadomości, polubień, pokojów rozmów, rozmów grupowych oraz innych danych wynikających z korzystania z Aplikacji.

Informacje gromadzone i przetwarzane automatycznie

Spółka automatycznie gromadzi i przetwarza dane z Aplikacji. Informacje te dotyczą numery IP, ID Sprzętu, na którym Aplikacja jest zainstalowana, danych o WiFi, informacji o systemie operacyjnym Sprzętu, położenia geograficznego Sprzętu, na którym działa Aplikacja.

ID urządzeń elektronicznych typu smartfon, tablet (dalej „Sprzęt”) Spółka wykorzystuje w Aplikacji mobilnej ID Sprzętu zamiast „cookies”, celem rozpoznania Użytkownika. Wykorzystanie ID służy do śledzenia ruchów Użytkownika.Informacje zgromadzone przez podmioty trzecie dla celów reklamowych

Podmioty trzecie współpracujące ze Spółką uzyskują prawo do eksponowania swoich treści reklamowych w Aplikacji.

Wspomniane wyżej podmioty mogą wykorzystywać programy śledzące tj. „cookies” czy „beacons” by zdobywać dane osobowe Użytkownika.Cele przetwarzania danych

Spółka przetwarza dane o Użytkowniku celem:

 1. zawarcia, wykonywania i rozwiązania umowy o świadczenie za pomocą Aplikacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. dostarczenia, rozwijania Aplikacji i jej usług oraz celem zarządzania,

 3. zarządzania kontem Użytkownika i zapewnienia wsparcia,

 4. prowadzenia badań i analiz o tym jak wykorzystywana jest aplikacja,

 5. prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem poprzez konto Użytkownika w Aplikacji, adres korespondencyjny, telefon, Sprzęt, w zakresie związanym ze świadczeniem Usług przy pomocy Aplikacji,

 6. marketingowym obejmującym wysyłanie Użytkownikom informacji handlowych o nowych produktach i rozwiązaniach Spółki,

 7. wykrywania i zapobiegania naruszeń dóbr osobowych, naruszeń treści, Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań oraz dochodzenie roszczeń z tym związanych,

 8. rozliczeniowym, w tym księgowym i podatkowym, związanym ze świadczeniem Usług,Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników na następujących podstawach:

 1. zawarcie, wykonywanie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług związanych z korzystaniem z Aplikacji (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), która to podstawa obejmuje wszystkie dane związane z rejestracją Konta, które to dane Użytkownik musi podać, gdyż w przeciwnym razie nie zostanie z nim zawarta umowa o świadczenie Usług przy pomocy Aplikacji, oraz pozostałe dane udostępniane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji, których podanie jest dobrowolne, a których brak może mieć wpływ na sposób korzystania z Aplikacji;

 2. prawnie uzasadnione interesy administratora danych – Spółki (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), obejmujące rozwijanie Aplikacji, prowadzenia badań i analiz o tym jak wykorzystywana jest Aplikacja, marketing bezpośredni własnych usług, wykrywanie i zapobieganie naruszeń dóbr osobowych, naruszeń treści, Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań oraz dochodzenie roszczeń z tym związanych, a także ustalanie, dochodzenie oraz obronę przed roszczeniami;

 3. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), obejmujące wypełnianie obowiązków prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, związane z rozliczeniami z Użytkownikami korzystającymi z Usług odpłatnych;

 4. zgoda wyrażona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celach marketingu, innego niż marketing bezpośredni własnych usług Spółki;Czy musisz podawać jakieś dane osobowe aby korzystać z Aplikacji?

Korzystanie z Aplikacji i zawarcie umowy o świadczenie przy jej pomocy Usług drogą elektroniczną jest całkowicie dobrowolne. Zatem jeśli nie chcesz podawać Spółce żadnych swoich danych osobowych, to nie rejestruj się i nie korzystaj z Aplikacji.

Jeśli bowiem chcesz korzystać z Aplikacji, to niektóre dane osobowe musisz podać Spółce aby móc z niej korzystać i zawrzeć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Ich podani jest więc warunkiem umownych. Zatem aby zawrzeć umowę – zarejestrować się w Aplikacji będziesz musiał podać następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, login w serwisie Facebook lub dane Google+, adres email lub numer telefonu, dane o lokalizacji, dane zawarte w profilu w serwisie Facebook lub Google+.

Korzystanie z Aplikacji wymaga nadania jej przez Ciebie jako użytkownika Sprzętu na których Aplikacja jest zainstalowana, uprawnienia do dostępu do danych o lokalizacji. Udzielenie zgody na ten dostęp jest dobrowolne, ale jej udzielenie jest niezbędne do należytego świadczenia Usług za pomocą Aplikacji. Zatem jeśli nie udzielisz Aplikacji zgody na dostęp do danych o lokalizacji, to nie będziesz mógł korzystać z Aplikacji. Zgody na dostęp do danych o lokalizacji nie należy utożsamiać ze zgodą na przetwarzania danych osobowych, zgoda na dostęp do danych osobowych jest bowiem warunkiem świadczenia usługi (warunkiem umownym), a zatem przetwarzanie danych o lokalizacji odbywa się na podstawie zawartej umowy, a jedynie spełnienie tego warunku umownego następuje poprzez czynność wyrażenia w systemie operacyjnym Sprzętu na którym zainstalowano Aplikację zgody na dostęp do tych danych.

Podanie innych danych związanych z korzystaniem z Aplikacji jest dobrowolne, a brak ich podania nie uniemożliwia korzystania z Aplikacji. Jednakże brak podania takich innych danych może wpływać na sposób w jaki korzystasz z Aplikacji.

Podanie danych związanych z marketingiem w celach marketingu, innego niż marketing bezpośredni własnych usług Spółki odbywa się na podstawie Twoje zgody która jest dobrowolna i możesz w każdym czasie ją cofnąć.Komu Spółka może udostępnić danych Użytkownika?

Usługodawcom: Spółka udostępnia dane Użytkownika, w tym dane finansowe podmiotom trzecim, które świadczą za pośrednictwem Aplikacji swoje usługi. Informacje te są udostępniane celem możliwości realizacji usług świadczonych przez podmioty trzecie. Pomioty te nie mają prawa i nie mogą udostępniać i przetwarzać danych Użytkownika do innych celów, niż związanych z obsługą świadczonych usług.

Na żądanie organów władzy publicznej: w celach związanych z wymiarem sprawiedliwości, w szczególności w celu wykonania wyroku sądowego lub celem wykorzystania danych do prowadzonego postępowania.

Dane osobowe są ujawnione: celem egzekwowania postanowień Regulaminu, celem zapobiegania popełnia przestępstwa, dokonania innych naruszeń niezgodnych z prawem przez Użytkownika.

Strony podmiotów trzecich: W Aplikacji Użytkownik może kliknąć na wiele różnych linków celem uzyskania dostępu do różnych stron internetowych, które nie są zarządzane i nie są w żaden sposób powiązane ze Spółką. Strona trzecia może samodzielnie uzyskiwać informację o Użytkowniku i dzielić się tymi informacjami ze Spółką odnośnie aktywności Użytkownika. Warunki przetwarzania danych Użytkownika w takich sytuacjach udostępnia podmiot trzeci.

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe również:, podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Spółki, podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Spółki, podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Spółki, biegłym rewidentom badający dokumenty związane z działalnością Spółki, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe związane z działalnością Spółki, podmiotom przez Ciebie do tego upoważnionym, innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Spółki informacji związanych z jej działalnością, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Spółki, a także innym Użytkownikom (jak opisano poniżej).Informacje dzielone z innymi Użytkownikami

Po utworzeniu Konta w Aplikacji, dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione innym zarejestrowanym Użytkownikom Aplikacji. Inni Użytkownicy uzyskają dostęp do publikowanych przez Użytkownika treści w ramach Aplikacji.

Spółka uzyska dostęp do danych Użytkownika bezpośrednio z konta Facebook lub Google+, a także do danych uzupełnionych w aplikacji przez Użytkownika.

Użytkownik może wymieniać informacje z poziomu czatu oraz wiadomości z innymi Użytkownikami, po przyciśnięciu odpowiednich ikon w Aplikacji.Facebook

Celem utworzenia konta Użytkownika w Aplikacji, Użytkownik zostanie poproszony o użycie w danych służących do logowania do serwisu Facebook. Użytkownik logując się do Aplikacji za pośrednictwem Facebook przekazuje tym samym Spółce istotne informacje o danych Użytkownika w Facebook. uzyska dostęp do informacji tj. danych publicznych Użytkownika stanowiących jego profil, adres e-mail, informacje o zainteresowaniach, polubionych stronach, płci, dacie urodzenia, historii edukacji, miejscu zamieszkania, liście znajomych etc.Google+

Celem utworzenia konta Użytkownika w aplikacji, Użytkownik zostanie poproszony w tym celu o użycie w danych służących do logowania do serwisu Google+. Użytkownik logując się do aplikacji za pośrednictwem Google+ przekazuje tym samym Spółce istotne informacje o danych Użytkownika w Google+. Spółka uzyska dostęp do informacji tj. danych publicznych Użytkownika stanowiących jego profil, adres e-mail, informacje o wieku, płci, dacie urodzenia.Dodatkowe informacje

Użytkownik może udostępnić Spółce także dodatkowe informacje o swojej osobie.

Treści przekazywane w czacie, z innymi Użytkownikami, są udostępniane Spółce.

Użytkownik udostępnia Aplikacji dane stanowiące uzupełnienie trzech pól tekstowych zawierające minimum 1 (jeden), maksymalnie 15 (piętnaście) znaków każde.

Konieczne jest także zaakceptowania Regulaminu korzystania, Polityki Prywatności, dostępu do biblioteki multimediów, zgoda na wykorzystanie i przechowywanie plików oraz zgoda na dostęp do geolokalizacji (położenia z dostępem do kodu nawigacyjnego).

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi

 1. Masz prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Spółka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 2. Masz prawo do żądania od Spółki sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

 3. Masz prawo do żądania od Spółki usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w przepisach RODO, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Spółka miała przetwarzać Twoje dane;

  2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Spółka nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie 5, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie 6;

  5. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  6. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka;

 4. Masz prawo do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w przepisach RODO, to jest gdy:

  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie 5 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw Twojego

 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Spółce nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wykonania tego prawa, Spółce nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Spółce, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 8. Masz prawo do cofnięcia zgody na podstawie której przetwarzane są Twoje dane, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Spółka przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Spółka może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wpływ użytkownika na zakres dzielonych danych osobowych

W zakresie danych których podanie nie jest wymogiem umownym aby móc korzystać z Aplikacji, Użytkownik sam decyduje jakie dane osobowe zostaną przez niego udostępnione i w jakim zakresie. Ograniczenie udostępnienia danych osobowych może powodować ograniczony dostęp do wszystkich bądź niektórych funkcji Aplikacji, których udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, w tym: korzystania z możliwości zakupów produktów, korzystania z usług, otrzymania materiałów promocyjnych, uczestnictwa w ankietach, ograniczenie prawa do zadawania pytań oraz inicjowania innych transakcji.

Jak długo przechowujemy dane?

Spółka przechowuje dane osobowe o Użytkowniku tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzanie w celu zawarcia, wykonywania i rozwiązania umowy przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zatem po rozwiązaniu umowy, w tym poprzez usunięcie konta przez Użytkownika, przestaje przetwarzać te dane w tym celu. Jednakże nadal może przetwarzać niektóre dane w celach wynikających usprawiedliwionych interesów Administratora, w tym dla celów badawczych, naukowych, statystycznych oraz w celu zapobiegania oszustwom i egzekwowania postanowień Regulaminu, a także ustalania, dochodzenia roszczeń, przez okres w jakim to przetwarzanie w tych celach jest niezbędne, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane związane z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze obejmujące wypełnianie obowiązków prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, związane z rozliczeniami z Użytkownikami korzystającymi z Usług odpłatnych, przetwarzane są przez okres wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i podatkowych.

Dane przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przetwarzane są jedynie przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres określony w zgodzie (o ile został określony). Jednakże w żadnym przypadku nie są dalej przetwarzane w razie cofnięcia zgody.

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika osobom trzecim są przechowywane przez te podmiotu na ich warunkach.

Jak Spółka chroni treści publikowane przez Użytkownika?

Spółka podejmuje wszystkie niezbędne środki ostrożności celem zapewniania pełnej ochrony informacji publikowanych przez Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem do tych danych oraz ich ujawnieniem. Mimo wszystko, żaden system ochrony danych nie może być gwarancją tego, że dane Użytkownika są w pełni bezpieczne. Użytkownik powinien samodzielnie przykładać wagi do tego jakie treści publikuje i zachować szczególną ostrożność w udostępnieniu przez siebie informacji w szczególności powinien wystrzegać się przekazania danych poprzez własny email, który działa poza aplikacją.

Spółka może komunikować się z Użytkownikiem celem zapewniania bezpieczeństwa i prywatności, innych spraw administracyjnych dotyczących naruszeń zabezpieczeń w Aplikacji. Spółka umieści powiadomienia odnoszące zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, jeśli tylko napotka na próby przełamania zabezpieczeń systemowych. Użytkownik otrzyma wiadomość odnoszącą zabezpieczeń wewnątrz aplikacji poprzez odpowiednie powiadomienie systemowe oraz ma prawo do żądania uzyskania takiej informacji w zwykłej formie pisemnej. Celem uzyskania nieodpłatnej informacji odnoszących się do naruszeń bezpieczeństwa w formie pisemnej, należy powiadomić Spółkę pod adresem: prywatnosc@noinn.pl

W Aplikacji Użytkownik uzyskuje prawo do otrzymywania powiadomienia systemowego o zmianach w Aplikacji związanych z jej funkcjonalnością. W ustawieniach z poziomu aplikacji Użytkownik może wyłączyć opcję powiadomień systemowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Spółka uaktualnia i zmienia warunki niniejszej Polityki Prywatności celem dostosowania postanowień do zmian w powszechnie obowiązującym prawie lub celem dostosowania niniejszych warunków do zmian technologicznych i funkcjonalnych w aplikacji. Każda informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie odnotowana dla wiadomości Użytkownika. Informacja o zmianach zostanie niezwłocznie umieszczona w Aplikacji oraz na stronie internetowej: noinn.pl. Jeśli zmiany będą dotyczyć bezpośrednio Użytkownika informacja o ich zmianie zostanie wysłana także konto Użytkownika w Aplikacji. Użytkownik proszony jest o dokładne zapoznanie się z nowymi warunkami Polityki Prywatności. Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po zmianie Polityki Prywatności oznacza zapoznanie się i akceptację nowych warunków Polityki Prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na nowe warunki to tym samym powinien on usunąć swoje konto Użytkownika z poziomu Aplikacji.

Jak kontaktować się z Administratorem (Spółką)?

Użytkownik mający pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności proszony jest o kontaktowanie się ze Spółką poprzez email albo następujący adres:

Noinn Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

lub emailowo:
prywatnosc@noinn.pl