REGULAMIN PROMOCJI

„PRZYPROWADŹ KUMPLI”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji dla użytkowników Aplikacji, prowadzonej pod nazwą „Przyprowadź Kumpli” zwanego dalej promocją, jest „NOINN” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766077, zwana dalej także jako „Organizator” lub „NOINN”. Organizator jest właścicielem aplikacji mobilnej „Nobody’s Inn” dostępnej na platformach Google Play oraz AppStore, zwanej dalej jako „Aplikacja”.

1.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy..

1.3. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 07.02.2017 r. do 28.02.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji przed upływem powyższego terminu.

1.4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Słownik:

2. Warunki korzystania z promocji

2.1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.

2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników Aplikacji.

2.3. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4. Każdy uczestnik promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu i warunkami promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz ich przestrzegania

2.5. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

3. Zasady promocji

3.1. Polecający upoważniony jest do otrzymania bonusu od każdej osoby Poleconej, która spełni warunki opisane w punktach 3.2-3.3.

3.2. Polecany musi dokonać rejestracji w Aplikacji za pomocą zaproszenia Polecającego z wykorzystaniem funkcji Aplikacji dotyczącej zapraszania znajomych poprzez SMS lub e-mail.

3.2. Polecany musi dokonać rejestracji w Aplikacji za pomocą zaproszenia Polecającego z wykorzystaniem funkcji Aplikacji dotyczącej zapraszania znajomych poprzez SMS lub e-mail.

3.1. Polecający upoważniony jest do otrzymania bonusu od każdej osoby Poleconej, która spełni warunki opisane w punktach 3.2-3.3.

3.2. Polecany musi dokonać rejestracji w Aplikacji za pomocą zaproszenia Polecającego z wykorzystaniem funkcji Aplikacji dotyczącej zapraszania znajomych poprzez SMS lub e-mail.

3.3. Polecany w okresie 30 dni od dnia rejestracji (i) musi zagrać w przynajmniej jednej lidze i obstawić przynajmniej jeden wynik meczu; (ii) nie może skasować konta w Aplikacji do czasu zakończenia Promocji.

3.4. Wartość bonusu dla osoby Polecającej wypłacana na konto bankowe wskazane przez Polecającego, w wysokości 5,00 (pięć) zł za każdych dziesięciu (10) nowych użytkowników Aplikacji zarejestrowanych zgodnie z punktem 3.2. powyżej.

3.5. Niezależnie od sumy stawek Poleconego spełniających warunki opisane w punkcie 3.3, wartość bonusu jest ograniczona do kwoty 760,00 zł.

3.6. Przy obliczaniu sumy stawek osoby Poleconej brane są pod uwagę dane wygenerowane z Aplikacji.

3.7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

3.8. Uczestnicy promocji, którzy zakwalifikują się do bonusu, zostaną poinformowani drogą e-mail na adres wskazany w Aplikacji i poproszeni o udostępnienie numeru rachunku bankowego.

3.8. Z zastrzeżeniem uzyskania informacji o rachunku bankowym, należny bonus za polecenie wypłacany będzie Polecającym Programu po 20 dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki jej otrzymania zostały spełnione i nie później, niż do końca tego miesiąca.

3.9. Uzyskany bonus podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

4.1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.

4.2. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@noinn.pl, nie później niż do 74 dni od dnia zakończenia Promocji, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania zawierającą dokładny opis i powód reklamacji.

4.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4.4. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest „NOINN” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766077.

5.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, NOINN uprawniona jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.

6.2. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu Promocji. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

6.3. Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora (www.noinn.pl).